League Charter

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Позачерговою конференцією громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України» 

Протокол №4 від «31» січня 2018 року

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

«ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ»

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 41066547

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Київ, 2018 р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ» (надалі – Спілка) є громадським об’єднанням, яке об’єднує юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод, мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Спілка здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її членів, гласності, добровільності та самоврядування.

1.3. Спілка має статус юридичної особи, який набуває з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

1.4. Спілка в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання» та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом та внутрішніми документами Спілки.

1.5. Спілка поширює свою діяльність на територію всієї України.

1.6. Повне найменування Спілки:

 • українською мовою: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ»;
 • англійською мовою: PUBLIC ASSOCIATION «LEAGUE OF DEFENSE COMPANIES OF UKRAINE».

1.7. Скорочене найменування Спілки:

 • українською мовою: ГС «ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ»;
 • англійською мовою: PА «LEAGUE OF DEFENSE COMPANIES OF UKRAINE».

1.8. Метою діяльності Спілки не є одержання прибутку.

 1. МЕТА, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ СПІЛКИ

2.1. Основною метою діяльності Спілки є об’єднання зусиль навколо спільних цілей і цінностей, спрямованих на ефективне забезпечення безпеки та оборони держави, підвищення боєздатності українського війська, розвитку національної оборонної промисловості.

2.2. Для досягнення своєї мети Спілка здійснює свою діяльність за наступними напрямами:

2.2.1. Участь у розробці концепцій та програм реформування військово-промислового комплексу, реформування системи забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань воєнною та спеціальною технікою, озброєнням;

2.2.2. Сприяння проведенню системних реформ у сфері безпеки і оборони шляхом розробки та впровадження дієвих організаційних механізмів;

2.2.3. Сприяння реформуванню Збройних сил України та інших силових структур з метою забезпечення їх максимальної ефективності та здатності давати адекватну відповідь існуючим загрозам;

2.2.4. Розробка програм державної підтримки розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки як основи створення високих технологій в оборонній сфері, сприяння підвищенню ефективності наукових установ;

2.2.5. Участь у розробці програм державної підтримки розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки як основи створення високих технологій в оборонній сфері;

2.2.6. Сприяння підвищенню ефективності наукових установ;

2.2.7. Сприяння підприємствам оборонно-промислового комплексу в розробці, виробництві та реалізації високотехнологічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;

2.2.8. Співробітництво з провідними іноземними організаціями (компаніями, фондами, тощо) у сфері розвитку новітніх технологій, в тому числі, трансферу технологій, створення спільних з провідними світовими компаніями виробництв, залучення в Україну новітніх технологій та іноземних інвестицій;

2.2.9. Обмін досвідом та технологіями на державно-приватному та міжнародному рівнях;

2.2.10. Надання правової допомоги членам Спілки, захист прав членів Спілки;

2.2.11. Розробка та впровадження ефективних державних та державно-приватних механізмів в сфері модернізації наявних, розроблення та впровадження новітніх зразків воєнної техніки та озброєнь;

2.2.12. Розробка пропозицій до органів державної влади з розвитку та вдосконалення нормативно-правової бази в оборонно-промисловій сфері з метою впровадження інноваційних підходів;

2.2.13. Сприяння формуванню умов для залучення приватних інвестицій у розробку і виробництво новітніх зразків озброєння та військової техніки шляхом надання державних гарантій закупівлі розроблених зразків за умови досягнення заданих тактико-технічних характеристик;

2.2.14. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств оборонної промисловості;

2.2.15. Участь в розробці і моніторингу цільових програм і національних проектів з підтримки і розвитку українського оборонно-промислового комплексу, проведення ефективної інноваційної та інвестиційної політики, активне просування конкурентоздатної продукції на внутрішній та зовнішній ринки;

2.2.16. Створення рівних умов для вітчизняних приватних та державних підприємств на ринку озброєнь та військової техніки України;

2.2.17. Формування та підтримка позитивного іміджу вітчизняного приватного сектору оборонно-промислового комплексу в Україні та за кордоном;

2.2.18. Створення умов для використання потенціалу військово-технічного співробітництва;

2.2.19. Створення в Україні соціального, економічного, технологічного та політичного середовища, що буде сприяти розвитку оборонно-промислового комплексу;

2.2.20. Відновлення експортного потенціалу України в оборонній сфері;

2.2.21. Сприяння запровадженню новітніх технологій освіти в оборонній сфері;

2.2.22. Активне залучення до спільних проектів з НАТО і ЄС;

2.2.23. Представництво в держаних органах влади;

2.2.24. Об’єднання компаній різного профілю для реалізації спільних проектів;

2.2.25. Боротьба з корупцією;

2.3. Для досягнення мети Спілка у порядку, встановленому законодавством, здійснює такі завдання:

2.3.1. Представництво спільних інтересів та забезпечення захисту прав членів Спілки в питаннях військово-технічного співробітництва згідно норм чинного законодавства України та норм міжнародного права;

2.3.2. Імплементація ефективних, економічно обґрунтованих механізмів формування державного оборонного замовлення, спрямованих на забезпечення якості продукції оборонного призначення згідно нагальних потреб безпеки і оборони України;

2.3.3. Сприяння відмові від застарілих і неефективних в ринкових умовах витратних методів ціноутворення в оборонній галузі, сприяння переходу на ефективні ринкові методи ціноутворення, зокрема з урахуванням середньоринкової вартості світових аналогів;

2.3.4. Сприяння удосконаленню законодавчої бази (розробка проектів нормативно-правових актів, її експертне забезпечення та супроводження), що забезпечить гармонійний розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу України за участю підприємств всіх форм власності, гарантування прав інвесторів в оборонно-промисловому комплексі України, формування позитивного досвіду партнерських взаємовідносин та співпраці держави з приватними підприємствами у сфері оборони;

2.3.5. Забезпечення дерегуляції існуючої системи експорту озброєнь та військової техніки;

2.3.6. Інформаційне забезпечення та висвітлення діяльності Спілки та членів Спілки в засобах масової інформації;

2.3.7. Об’єднання виробників певного виду військової техніки (техніки подвійного використання) для виявлення та задоволення нагальних потреб окремих кластерів оборонно-промислового комплексу;

2.3.8. Представництво на внутрішньому та зовнішньому ринках конкурентної військової продукції та продукції подвійного використання вітчизняного виробництва та формування позитивного іміджу вітчизняного виробника з метою підвищення його конкурентоздатності;

2.3.9. Сприяння впровадженню нових фінансових та економічних механізмів, новітніх підходів в реалізації інноваційних, інвестиційних та інших проектів модернізації підприємств та установ оборонно-промислового комплексу;

2.3.10. Здійснення взаємодії з профільними науковими установами та вищими навчальними закладами з питань розробок та впровадження інноваційних технологій в сфері оборонно-промислового комплексу;

2.3.11. Надання учасникам Спілки маркетингових, рекламних, консультаційних послуг, а також посередницьких послуг в сфері внутрішньої та зовнішньої торгівлі;

2.3.12. Організація заходів (включаючи конференції, симпозіуми, виставки, семінари, зустрічі з обміну досвідом, інші інформаційні та громадські заходи), провадження рекламно-виставкової і маркетингової діяльності, організація і проведенні показів продукції військового призначення та подвійного використання в України та за її межами;

2.3.13. Проведення маркетингових досліджень, в тому числі із залученням інших організацій, в тому числі нерезидентів;

2.3.14. Видання інформаційних бюлетенів та інших поліграфічних матеріалів, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів;

2.3.15. Організація і проведення переговорів з вітчизняними та іноземними компаніями і організаціями, укладання договорів (контрактів) для досягнення мети Спілки;

2.3.16. Організація ділових поїздок членів Спілки та інших представників оборонно-промислового комплексу за кордон, організація прийому іноземних делегацій (представників) в Україні;

2.3.17. Виробництво, прокат і реалізація кіно- та відеопродукції, пов’язаної з діяльністю Спілки;

2.3.18. Розробка та внесення в установленому законодавством порядку пропозицій з питань розвитку оборонно-промислового комплексу, організація заходів з їх реалізації;

2.3.19. Сприяння державним органам і установам, органам місцевого самоврядування у здійсненні заходів, спрямованих на розвиток оборонно-промислового комплексу та інших високотехнологічних галузей промисловості;

2.3.20. Сприяння розвитку економічних, виробничих, науково-технічних та інших зв’язків між членами Спілки та іншими підприємствами і організаціями різних галузей промисловості;

2.3.21. Сприяння членам Спілки у розробці та здійсненні проектів розвитку та модернізації виробництва;

2.3.22. Залучення інтелектуальних, технічних, організаційних, фінансових та інших ресурсів членів Спілки для ефективного захисту інтересів галузі;

2.3.23. Здійснення системного інформаційного співробітництва із зацікавленими органами державної влади, відомствами та державними установами;

2.3.24. Організація ефективної взаємодії з освітніми закладами вищої та середньої спеціальної освіти з питань підготовки висококваліфікованих кадрів для оборонно-промислового комплексу;

2.3.25. Організація ефективного та взаємовигідного співробітництва з українськими та іноземними господарськими та громадськими об’єднаннями, асоціаціями, фондами, іншими організаціями;

2.3.26. Організація взаємодії із засобами масової інформації, проведення заходів, спрямованих на формування позитивного іміджу підприємств оборонно-промислового комплексу, просування позитивного досвіду діяльності Спілки та її членів;

2.3.27. Створення та впровадження правил та стандартів діяльності, ділової етики членів Спілки (Кодексу честі), просування зазначених стандартів за межами Спілки;

2.3.28. Впровадження громадського контролю за закупівлями іноземних зразків озброєння та військової техніки, шляхом надання експертної оцінки таких зразків із застосуванням методики оцінки, розробленої і погодженої з державними замовниками, з метою захисту національного виробника;

2.3.29. Здійснення інших видів діяльності не заборонених законом для досягнення мети діяльності Спілки.

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПІЛКИ

3.1. Спілка створюється на невизначений термін, набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банках, печатки з власним найменуванням, ідентифікаційним кодом та, у разі необхідності, з символікою Спілки, штампи, бланки та інші відмітні знаки. Спілка може бути учасником цивільно-правових відносин, володіє майновими та немайновими правами згідно з чинним законодавством України.

3.2. Спілка має власну печатку, штампи із своїм найменуванням, може мати бланки, символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням Спілки. Символіка Спілки реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

3.3. Спілка несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

3.4. Спілка не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Спілки.

3.5.Для здійснення своєї мети Спілка у встановленому законодавством порядку має право:

3.5.1. Вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та напрями своєї діяльності, пропагувати свою мету (цілі);

3.5.2. Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.5.3. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.5.4. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя

3.5.5. Створювати в порядку передбаченому законом юридичні особи, необхідні для виконання статутної мети (цілей) Спілки;

3.5.6. Засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

3.5.7. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

3.5.8. Бути, відповідно до чинного законодавства, виконавцем державного замовлення;

3.5.9. Проводити громадську експертизу та аналітичні дослідження, здійснювати громадський аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів;

3.5.10. Проводити мирні зібрання;

3.5.11. Проводити конференції, семінари, тренінги, конгреси, круглі столи, прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, літні школи, лекції, симпозіуми, з’їзди та інші публічні заходи з ціллю досягнення статутної мети Спілки;

3.5.12. Представляти і захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів, інших юридичних та фізичних осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судах, на підприємствах, в установах, організаціях;

3.5.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності

3.5.14. Здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України

3.5.15. Реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення між собою на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до цього Закону громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом.

3.5.16. Здійснювати інші права, не заборонені законом.

 1. ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

4.1. Членами Спілки можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, що визнають і підтримують мету, завдання та напрями діяльності Спілки, передбачені цим Статутом та прийняті до складу членів Спілки в порядку, визначеному цим Статутом.

4.2. Юридична особа, що має намір вступити до членів Спілки подає Правлінню:

 • письмову заяву про вступ до Спілки;
 • витяг з рішення свого вищого керівного органу про подання заяви про вступ до Спілки;
 • рекомендації не менше трьох членів Спілки;
 • інформацію про свою діяльність;

4.3. Фізична особа, що має намір вступити до членів Спілки подає Правлінню:

 • письмову заяву про вступ до Спілки;
 • рекомендації не менше трьох членів Спілки;
 • автобіографію.

4.4. Подання заяви про вступ до Спілки означає згоду з положеннями цього Статуту та іншими документами Спілки, а також згоду кандидата в члени Спілки взяти на себе обов’язки члена Спілки, передбачених цим Статутом.

4.5. Якщо кандидат в члени Спілки не надав необхідних документів, або організація за своєю юридичною природою не може бути членом Спілки, Правління відмовляє у переданні заяви на розгляд Конференцією.

4.6. Рішення про прийняття до членів Спілки ухвалюється Конференцією. Якщо заява кандидата до членів Спілки не набрала необхідної кількості голосів, вона вважається відхиленою.

4.7. Кандидат у члени Спілки стає її членом з моменту прийняття відповідного рішення Конференцією Спілки. На підтвердження членства за рішенням Правління членам Спілки можуть видаватися відповідні посвідчення. Форма посвідчення затверджується Правлінням Спілки. Посвідчення підписується Генеральним директором Спілки.

4.8. Члени Спілки сплачують вступні та членські внески. Розмір внесків членів Спілки окремо визначає Правління Спілки.

4.9. Член Спілки може припинити членство в Спілці в будь-який момент, подавши відповідну заяву. Датою припинення членства в Спілці є дата подачі заяви. Член Спілки фізична особа може подати заяву про вихід особисто, або надіслати поштою заяву, що засвідчена нотаріусом. Член Спілки юридична особа припиняє своє членство в Спілці з моменту подачі заяви та витягу з рішення вищого статутного органу члена Спілки про припинення членства в Спілці.

4.10. Членство в Спілці автоматично припиняється в разі:

 • визнання фізичної особи недієздатним або обмежено дієздатним;
 • смерті або оголошенням фізичної особи померлою;
 • припинення юридичної особи члена Спілки.

4.11. Конференція Спілки має право виключити члена Спілки зі складу членів Спілки у випадках:

 • якщо діяльність члена Спілки суперечить меті Спілки, перешкоджає її досягненню;
 • систематичного порушення членом Спілки вимог цього Статуту;
 • одноразового вчинення таким членом дій або бездіяльності, які дискредитують Спілку, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу;
 • систематичного невиконання рішень Конференції Спілки або відмови від їх виконання;
 • несплати вступного членського внеску або систематичної (більше трьох разів) несплати членських внесків;
 • систематичної не участі в Конференції Спілки (більше трьох разів поспіль);
 • прийняття юридичною особою – членом Спілки рішення про своє припинення;
 • відкриття ліквідаційної процедури у справі про банкрутство члена Спілки;
 • ліквідації члена як юридичної особи без правонаступництва;
 • порушення Кодексу честі членом Спілки.

У випадку добровільного припинення членства в Спілці або виключення зі Спілки кошти та інше майно, внесені до Спілки її членом, йому не повертається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.12. Всі члени Спілки мають рівні права.

4.13. Члени Спілки мають право:

 • одержувати інформацію про діяльність Спілки;
 • обирати та бути обраним до статутних органів Спілки;
 • вносити пропозиції в керівні органи Спілки з питань, що пов’язані з її діяльністю;
 • оскаржувати рішення, дії та бездіяльності керівних органів Спілки;
 • припинити своє членство в Спілці;
 • мати інші права, визначені цим Статутом та чинним законодавством України.

4.14. Члени Спілки зобов`язані:

 • брати участь у роботі Спілки;
 • дотримуватись положень цього Статуту;
 • виконувати рішення її керівних органів;
 • сприяти поширенню інформації про діяльність Спілки;
 • своєчасно виконувати свої зобов’язання перед Спілкою;
 • дотримуватися норм моралі та професійної етики і прийнятих на себе зобов’язань;
 • популяризувати мету(цілі) Спілки, і сприяти посиленню її престижу;
 • утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам Спілки і її членам;
 • своєчасно та у повному обсязі сплачувати членські внески;
 • за будь-яких обставин дотримуватись Кодексу честі Спілки.
 1. АСОЦІЙОВАНІ ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

5.1. Асоційованими членами Спілки можуть бути дієздатні фізичні особи, які досягли 18 років та юридичні особи приватного права, які підтримують мету, завдання та напрями діяльності Спілки, визнають її Статут та прийняті до складу асоційованих членів Спілки в порядку, визначеному цим Статутом.

5.2. Юридична особа, що має намір вступити до асоційованих членів Спілки подає Правлінню:

 • письмову заяву про вступ до Спілки;
 • витяг з рішення свого вищого керівного органу про подання заяви про вступ до Спілки;
 • рекомендацію не менше одного члена Спілки;
 • інформацію про свою діяльність;

5.3. Фізична особа, що має намір вступити до асоційованих членів Спілки подає Правлінню:

 • письмову заяву про вступ до Спілки;
 • рекомендацію не менше одного члена Спілки;
 • автобіографію.

5.4. Рішення про прийняття до складу асоційованих членів Спілки здійснюється Правлінням Спілки. Якщо заява кандидата на вступ до асоційованих членів Спілки не набрала необхідної кількості голосів, вона вважається відхиленою.

5.5. Асоційовані члени Спілки сплачують вступні та членські внески. Розмір внесків членів Спілки окремо визначає Правління Спілки.

5.6. Асоційовані члени Спілки мають право дорадчого голосу на засіданні Конференції членів Спілки, а їх присутність чи відсутність не впливає на визначення кворуму Конференції та її правомочність.

5.7. Асоційований член Спілки може припинити асоційоване членство в Спілці в будь-який момент, подавши відповідну заяву. Датою припинення асоційованого членства в Спілці є дата подачі заяви.

5.8. Асоційоване членство в Спілці автоматично припиняється в разі:

 • визнання фізичної особи недієздатним або обмежено дієздатним;
 • смерті або оголошенням фізичної особи померлою;
 • припинення юридичної особи.

5.9. Правління Спілки має право виключити асоційованого члена Спілки зі складу асоційованих членів Спілки у випадках:

 • якщо діяльність асоційованого члена Спілки суперечить меті Спілки, перешкоджає її досягненню;
 • систематичного порушення ним вимог цього Статуту;
 • одноразового вчинення таким членом дій або бездіяльності, які дискредитують Спілку, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу;
 • систематичного невиконання рішень Конференції Спілки або відмови від їх виконання;
 • прийняття рішення юридичною особою членом про своє припинення;
 • відкриття ліквідаційної процедури у справі про банкрутство асоційованого члена Спілки;
 • ліквідації асоційованого члена як юридичної особи без правонаступництва;
 • порушення Кодексу честі асоційованим членом Спілки.

5.10. Асоційовані члени Спілки мають право:

 • одержувати будь-яку інформацію про діяльність Спілки;
 • вносити пропозиції в керівні органи Спілки з питань, що пов’язані з її діяльністю;
 • оскаржувати рішення, дії та бездіяльності керівних органів Спілки;
 • припиняти своє асоційоване членство в Спілці;
 • стати членом Спілки.

5.11. Асоційовані члени Спілки зобов`язані:

 • дотримуватись положень цього Статуту;
 • виконувати рішення її керівних органів;
 • сприяти поширенню інформації про діяльність Спілки;
 • своєчасно виконувати свої зобов’язання перед Спілкою;
 • проводити просвітницьку роботу з поширення програм Спілки;
 • популяризувати ідеї та цілі Спілки, і сприяти посиленню її престижу;
 • утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам Спілки і її членам;
 • за будь-яких обставин дотримуватись Кодексу честі Спілки.

5.12. Асоційований член Спілки може стати членом Спілки через 12 місяців після набуття асоційованого членства, за умови прийняття відповідного рішення Конференцією Спілки за поданням Правління Спілки.

5.13. В разі позитивного рішення Конференції щодо набуття членства в Спілці, асоційований член Спілки зобов’язаний одноразово внести вступний внесок та регулярно сплачувати членські внески в розмірі, визначеному Правлінням для членів Спілки.

 1. АФІЛІЙОВАНІ ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

 6.1. Афілійованими членами Спілки можуть бути дієздатні фізичні особи, які досягли 18 років та юридичні особи приватного права, які підтримують мету, завдання та напрями діяльності Спілки, визнають її Статут та прийняті до складу афілійованих членів Спілки в порядку, визначеному цим Статутом.

6.2. Юридична особа, що має намір вступити до афілійованих членів Спілки подає Правлінню:

 • письмову заяву про вступ до Спілки;
 • витяг з рішення свого вищого керівного органу про подання заяви про вступ до Спілки;
 • рекомендацію не менше одного члена Спілки;
 • інформацію про свою діяльність;

6.3. Фізична особа, що має намір вступити до афілійованих членів Спілки подає Правлінню:

 • письмову заяву про вступ до Спілки;
 • рекомендацію не менше одного члена Спілки;
 • автобіографію.

6.4. Рішення про прийняття до складу афілійованих членів Спілки здійснюється Правлінням Спілки. Якщо заява кандидата на вступ до афілійованих членів Спілки не набрала необхідної кількості голосів, вона вважається відхиленою.

6.5. Афілійовані члени Спілки  вступні та членські внески не сплачують.

6.6. Афілійовані члени Спілки не мають права дорадчого голосу на засіданні Конференції членів Спілки, а їх присутність чи відсутність не впливає на визначення кворуму Конференції та її правомочність.

6.7. Афілійований член Спілки може припинити асоційоване членство в Спілці в будь-який момент, подавши відповідну заяву. Датою припинення афілійованого членства в Спілці є дата подачі заяви.

6.8. Афілійоване членство в Спілці автоматично припиняється в разі:

 • визнання фізичної особи недієздатним або обмежено дієздатним;
 • смерті або оголошенням фізичної особи померлою;
 • припинення юридичної особи.

6.9. Правління Спілки має право виключити афілійованого члена Спілки зі складу афілійованих членів Спілки у випадках:

 • якщо діяльність афілійованого члена Спілки суперечить меті Спілки, перешкоджає її досягненню;
 • систематичного порушення ним вимог цього Статуту;
 • одноразового вчинення таким членом дій або бездіяльності, які дискредитують Спілку, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу;
 • систематичного невиконання рішень Конференції Спілки або відмови від їх виконання;
 • прийняття рішення юридичною особою членом про своє припинення;
 • відкриття ліквідаційної процедури у справі про банкрутство афілійованого члена Спілки;
 • ліквідації афілійованого члена як юридичної особи без правонаступництва;
 • порушення Кодексу честі афілійованим членом Спілки.

6.10. Афілійовані члени Спілки мають право:

 • одержувати загальну інформацію про діяльність Спілки;
 • за рішенням Правління Спілки брати участь у заходах, які проводить Спілка;
 • вносити пропозиції в керівні органи Спілки з питань, що пов’язані з її діяльністю;
 • припиняти своє афілійоване членство в Спілці;
 • стати членом або асоційованим членом Спілки.

6.11. Афілійовані члени Спілки зобов`язані:

 • дотримуватись положень цього Статуту;
 • виконувати рішення її керівних органів;
 • сприяти поширенню інформації про діяльність Спілки;
 • своєчасно виконувати свої зобов’язання перед Спілкою;
 • проводити просвітницьку роботу з поширення програм Спілки;
 • популяризувати ідеї та цілі Спілки, і сприяти посиленню її престижу;
 • утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам Спілки і її членам;
 • за будь-яких обставин дотримуватись Кодексу честі Спілки.

6.12. Афілійований член Спілки може стати:

 • членом Спілки через 12 місяців після набуття афілійованого членства, за умови прийняття відповідного рішення Конференцією Спілки за поданням Правління Спілки;
 • асоційованим членом Спілки через три місяці після набуття афілійованого членства, за умови відповідного рішення Правління Спілки.

6.13. В разі позитивного рішення Конференції щодо набуття членства в Спілці, або рішення Правління щодо набуття асоційованого членства в Спілці афілійований член Спілки зобов’язаний одноразово внести вступний внесок та регулярно сплачувати членські внески в розмірі, визначеному Правлінням для членів (асоційованих членів) Спілки

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СПІЛКИ

7.1. Для здійснення своїх функцій Спілка створює організаційну структуру, яка складається з наступних органів:

 • Конференція;
 • Правління;
 • Генеральний директор;
 • Наглядова рада;
 • Експертна рада.
 1. 8. КОНФЕРЕНЦІЯ СПІЛКИ

8.1. Конференція є Вищим керівним органом Спілки.

8.2. Право брати участь у Конференції мають усі члени Спілки. Юридичні особи делегують на Конференцію уповноважену особу.

8.3. Конференція скликається Правлінням Спілки не рідше одного разу на рік. Члени Спілки письмово повідомляються Правлінням про скликання Конференції, дату, час та місце проведення Конференції, її порядок денний не пізніше, як за один місяць до дня її скликання.

8.4. За рішенням Правління Спілки або на вимогу 10% членів Спілки, позачергова Конференція має бути скликана протягом тридцяти днів. Якщо вимога членів Спілки не виконана, вони мають право самі скликати позачергову Конференцію. Конференція має право приймати рішення за присутності більше 50 відсотків членів Спілки.

8.5. Кожен член Спілки, що приймає участь у Конференції, має один голос. Рішення з будь-якого питання, вказаного в підпунктах 8.6.1., 8.6.5., 8.6.7., 8.6.9.,8.6.11. пункту 8.6. Статуту, потребують більшості в 3/4 голосів членів Спілки, які присутні і беруть участь у голосуванні. Рішення з будь-яких інших питань приймаються простою більшістю голосів членів Спілки, які присутні і беруть участь у голосуванні. Рішення Конференції можуть прийматися шляхом голосування через використання засобів зв’язку.

8.6. До виключної компетенції Конференції належить прийняття рішень про:

8.6.1. Затвердження Статуту, а також змін і доповнень до Статуту;

8.6.2. Визначення основних напрямків діяльності Спілки;

8.6.3. Затвердження звітів і доповідей інших органів управління Спілки;

8.6.4. Обрання і припинення повноважень членів Правління;

8.6.5. За поданням Правління призначає та звільняє Генерального директора;

8.6.6. Реалізація права власності на майно та кошти Спілки, а також делегування окремих повноважень та обов’язків щодо господарського управління активами Спілки іншим органам управління Спілки;

8.6.7. Відчуження майна Спілки на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Спілки;

8.6.8. Скасування рішень інших керівних органів Спілки, прийнятих з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Спілки;

8.6.9. Прийняття рішення про припинення діяльності Спілки (реорганізація або саморозпуск), призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

8.6.10. Прийняття рішень про заснування підприємств та організацій, а також рішень про їх припинення;

 1. 8. 6.11. Прийняття до (виключення з) членів Спілки;

8.6.12. Конференція може також розглядати та приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Спілки;

8.7. Конференцією з числа членів обирається Голова Конференції, що головує на засіданнях Конференції. Хід Конференції протоколюється. Протоколи засідань Конференції ведуться секретарем Конференції, що також обирається з числа членів, підписуються Головою і секретарем Конференції.

8.8. Проект порядку денного засідання Конференції Спілки розробляється Правлінням Спілки. Остаточний порядок денний затверджується Конференцією Спілки на початку роботи Конференції, з урахуванням пропозицій інших членів Спілки, присутніх на Конференції.

 1. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ

9.1. Правління є колегіальним органом управління Спілки, який обирається Конференцією строком на 7 (сім) років та здійснює стратегічне керівництво діяльністю Спілки в період між зборами Конференції. Кількісний та персональний склад Правління визначається Конференцією.

9.2. Засідання Правління проводяться не рідше одного разу в квартал або протягом п’ятнадцяти днів за поданням не менше ніж 1/3 членів Правління. Правління Спілки має право приймати рішення за присутності більшості членів. Правління приймає рішення простою більшістю голосів осіб, які присутні і беруть участь у голосуванні. Рішення Правління не можуть прийматися шляхом голосування через використання засобів зв’язку. У разі, коли член Правління не може особисто прийняти участь у засіданні Правління, він може делегувати на нього свого представника за довіреністю, завіреною належним чином, яка надає правому цьому представнику голосувати з усіх питань порядку денного, підписувати протоколи(рішення) Правління, бути обраним Головуючим та/або секретарем на засіданні Правління Спілки.

9.3. Правлінням з числа членів обирається Голова засідання Правління, що головує на засіданні Правління. Хід Правління протоколюється. Протоколи засідань Правління ведуться секретарем засідання Правління, що також обирається з числа членів, підписуються Головою і секретарем засідання Правління.

9.4. До компетенції Правління Спілки, зокрема, належить:

9.4.1. Визначення дати, місця проведення і проекту порядку денного чергової (чи позачергової) Конференції Спілки;

9.4.2. Визначення стратегічних ризиків у діяльності Спілки, шляхів їх уникнення або подолання, а також затвердження визначених ризиків та стратегії управління ними;

9.4.3. Здійснення нагляду за управлінням майном та коштами Генеральним директором та Виконавчою дирекцією Спілки відповідно до Статуту, Положень, політик Спілки та чинного законодавства України;

9.4.4. Внесення пропозицій Конференції щодо обрання та звільнення Генерального директора Спілки;

9.4.5. Визначення стратегічних цілей Спілки та затвердження стратегічного плану її діяльності;

9.4.6. Прийняття до (виключення з) асоційованих та афілійованих членів Спілки;

9.4.7. Затвердження Положення про членство в Спілці та інші Положення;

9.4.8. Затвердження розміру вступних та членських внесків;

9.4.9. Затвердження проекту щорічного бюджету Спілки та внесення у разі потреби змін до нього;

9.4.10. Створення консультативних комісій, експертних рад, комітетів, робочих груп при Спілці, залучення до їх складу авторитетних фахівців з різних питань науки, техніки, бізнесу, культури, громадської діяльності;

9.4.11. Затвердження символіки та іншої атрибутики Спілки;

9.4.12. Прийняття рішення щодо утворення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Спілки;

9.4.13. Прийняття рішення про призначення та звільнення керівника відокремленого підрозділу Спілки;

9.4.14. Прийняття рішень про заснування з іншими організаціями громадських спілок;

9.4.15. Затвердження штатного розпису за поданням Генерального директора.

9.5. Правління Спілки за пропозицією не менше ніж 1/3 членів Правління, може обрати Голову Правління строком на один рік. Рішення про обрання Голови Правління приймається 2/3 голосів членів Правління. Голова Правління виконує виключно представницькі функції.

 1. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР СПІЛКИ

10.1. Генеральний директор є вищою посадовою особою Спілки, що здійснює оперативне управління Спілкою з метою досягнення статутних цілей Спілки та реалізації напрямків та завдань, визначених Конференцією та Правлінням Спілки. Генеральний директор призначається строком на два роки рішенням Конференції за поданням Правління. Для організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Спілки Генеральний директор формує Виконавчу дирекцію (виконавчий апарат) та здійснює керівництво її діяльністю.

10.2. Звільнення Генерального директора (в тому числі і дострокове) відбувається за власним бажанням або за рішенням Конференції за поданням Правління.

10.3. Повноваження Генерального директора Спілки:

10.3.1. Без доручення (довіреності) діє від імені Спілки у відносинах з органами державного управління і місцевого самоврядування, а також іншими юридичними та фізичними особами;

10.3.2. Представляє Спілку і видає довіреності іншим особам на представництво інтересів Спілки;

10.3.3. Відкриває та закриває рахунки в банківських та інших фінансових установах, підписує фінансові документи і керує фінансовою діяльністю Спілки;

10.3.4 Від імені Спілки вчиняє правочини, укладає та підписує, вносить зміни та розриває угоди, договори, контракти з будь-якими юридичними та фізичними особами;

10.3.5. Розробляє проекти рішень керівних органів Спілки та готує інші матеріали для їх розгляду на Конференції і засіданнях Правління;

10.3.6. Розробляє та здійснює необхідні заходи з метою виконання визначених Конференцією та Правлінням завдань, досягнення статутних цілей Спілки.

10.3.7. Готує проекти річного кошторису Спілки, забезпечує його виконання та готує звіти про фінансово-господарську діяльність, здійснює організаційне, фінансове та інше забезпечення заходів, що проводяться Спілкою;

10.3.8. Подає на затвердження Правління штатний розпис Спілки;

10.3.9. Приймає рішення про прийняття на роботу та звільнення працівників Спілки;

10.3.10. Забезпечує ведення діловодства та зберігання документів Спілки;

10.3.11. Звітує Конференції та Правлінню про роботу Виконавчої дирекції

10.3.12. Подає на затвердження Правління проект штатного розпису, пропозиції щодо посадових окладів та надбавок співробітникам Виконавчої дирекції;

 1. 11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Наглядова рада є дорадчим органом Спілки. Кількісний та персональний склад Наглядової ради затверджується Конференцією Спілки з осіб, які виявили бажання приймати участь в роботі Наглядової ради.

11.2. Припинення членства в Наглядовій раді здійснюється особою на підставі поданої заяви автоматично. Виключення особи з членів Наглядової ради здійснюється Конференцією, за поданням Правління.

11.3. Наглядова рада складається із найбільш поважних державних діячів, політиків та авторитетних осіб в державі.

11.4. Члени Наглядової ради не перебувають із Спілкою у трудових відносинах та виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

11.5. На першому засіданні Наглядової ради з числа її членів обираються голова Наглядової ради та його заступник.

11.6. Засідання Наглядової ради скликається її головою або з ініціативи не менш як двох членів Наглядової ради чи Правлінням Спілки.

11.7. На засідання Наглядової ради запрошуються члени Правління.

11.8. Організація забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Генерального директора.

11.9. Наглядова рада:

 • сприяє діяльності Спілки через допомогу у розробленні стратегії розвитку, встановленні контактів із організаціями та особами, які можуть сприяти для розвитку діяльності Спілки;
 • надає рекомендації щодо діяльності та розвитку Спілки на розгляд Конференції та Правлінню;
 • оцінює змістовну частину публічного звіту Спілки;
 • приймає участь у обговоренні стратегічних планів Спілки.

11.10. Рекомендації та зауваження Наглядової ради обов’язкові до розгляду усіма органами та посадовими особами Спілки.

 1. 12. ЕКСПЕРТНА РАДА

12.1. Експертна рада створюється за рішенням Правління. Експертна рада складається із спеціалістів в військовій сфері, експертів, науковців, які мають високий рівень знань у оборонно-промисловій галузі та в суміжних галузях, користуються загальною повагою та авторитетом в суспільстві.

12.2. Склад Експертної ради затверджується Правлінням з осіб, які виявили бажання приймати участь в роботі Експертної ради.

12.3. Припинення членства в Експертній раді здійснюється на підставі поданої особою заяви автоматично. Виключення особи з членів Експертної ради здійснюється Правлінням.

12.4. Кількісний склад, порядок роботи Експертної ради визначається Правлінням Спілки.

12.5. Члени Експертної ради працюють на безоплатній основі і не перебувають із Спілкою у трудових відносинах.

12.6. На першому засіданні Експертної ради з числа її членів обираються голова Експертної ради та його заступник.

12.7. Засідання Експертної ради скликається її головою або з ініціативи не менш як двох членів Експертної ради.

12.8. На засідання Експертної ради запрошуються члени Правління.

12.9. Окремі представники Експертної ради запрошуються на засідання Правління, постійних та тимчасових робочих комісій та профільних комітетів залежно від тематики засідань та направленості спеціаліста.

12.10. Рішення Експертної ради носять консультативний дорадчий характер.

12.11. Організація забезпечення діяльності Експертної ради покладається на Генерального директора.

 1. 13. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.

13.1. Кожен член Спілки має право оскаржити рішення, дії та бездіяльність керівних органів Спілки;

13.2. Скарги на рішення керівних органів відокремлених підрозділів, Генерального директора розглядаються Правлінням Спілки протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги.

13.3. Скарги на рішення Правління Спілки розглядаються найближчою Конференцією Спілки.

13.4. Оскаржувані рішення Конференції можуть бути оскаржені до суду.

 1. 14. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ

14.1. Керівні органи Спілки та посадові особи Спілки, а саме Правління, Генеральний директор Спілки щорічно звітують про свою роботу перед членами Спілки.

14.2. Звіт готує окремо кожен керівний орган Спілки відповідно до організаційної структури в Спілці.

14.3. У звіті відображається інформація про виконання керівними органами Спілки своїх функцій та обов’язків, результати роботи по основним напрямам діяльності Спілки, а також інші результати діяльності, які були досягнуті керівними органами Спілки протягом року. Дана інформація доводиться до відома членам Спілки.

 1. 15. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ СПІЛКИ

15.1. Спілка може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах та необхідне для здійснення її статутної діяльності.

15.2. Майно та кошти Спілки формуються:

15.2.1. 3а рахунок благодійних внесків, членських внесків та добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;

15.2.2. За рахунок коштів або майна, а також грантових проектів, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

15.2.3. За рахунок пасивних доходів;

15.2.4. За рахунок дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого фондів або у межах благодійної допомоги;

15.2.4. За рахунок інших доходів дозволених чинним законодавством України для неприбуткових організацій, що не ведуть до втрати ознаки неприбутковості.

15.3. Спілка має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону. У разі отримання такої підтримки Спілка зобов’язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання вказаних коштів відповідно до закону.

15.4. Спілка має право здійснювати господарську діяльність, що сприяє досягненню її мети(цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених статутом Спілки.

15.5. Рішення, пов’язані з реалізацією права власності щодо нерухомого та іншого майна Спілки, права на яке підлягають державній реєстрації, приймаються Конференцією.

15.6. Кошти Спілки використовуються в межах її річного бюджету. Обов’язковою складовою частиною річного бюджету є затверджені Правлінням Спілки граничні витрати на утримання органів і виконавчого апарату Спілки.

15.7. Доходи(прибутки), майно та кошти Спілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Спілки, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених статутом Спілки.

15.8. Доходи(прибутки) та активи Спілки або їх частину, заборонено розподіляти між засновниками (учасниками), членами та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) Спілки, членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

 1. 16. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

16.1. Спілка та створені нею юридичні особи здійснюють відповідно до чинного законодавства оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає статистичну звітність у встановленому порядку і обсягу відповідним державним органам, реєструється в органах Державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі згідно з чинним в Україні законодавством.

16.2. Спілка звітує про свою діяльність і використання майна та/або коштів перед членами Спілки.

16.3. Фінансовий рік Спілки співпадає з календарним. Перший фінансовий рік Спілки починається з дня її державної реєстрації і продовжується до 31 грудня.

16.4. Державний контроль за діяльністю Спілки здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

 1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ СПІЛКИ

17.1. Відокремлені підрозділи Спілки:

 • не є юридичними особами;
 • утворюються за територіальним принципом на рівні області, району, міста;
 • утворюються та припиняють діяльність за рішенням Правління Спілки;
 • діють згідно Статуту Спілки та Положення про відокремлений підрозділ, яке затверджується Правлінням Спілки;
 • здійснюють діяльність в межах повноважень, які затверджуються Правлінням Спілки.

17.2. Відокремлені підрозділи:

17.2.1. Філія Спілки є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Спілки та здійснює всі або частину функцій Спілки.

17.2.2. Представництво Спілки є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Спілки та здійснює представництво і захист інтересів Спілки.

17.3. Керівник(голова, директор) відокремленого підрозділу Спілки:

 • призначається і звільняється Правлінням Спілки;
 • підпорядкований та підзвітний Правлінню Спілки;
 • здійснює керівництво відокремленим підрозділом.

17.4. Звільнення Керівника відокремленого підрозділу та/або закриття відокремленого підрозділу відбувається за рішенням Правління.

 1. 18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

18.1. Припинення діяльності Спілки може бути проведене шляхом її саморозпуску, реорганізації або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск).

18.2. Рішення про саморозпуск Спілки приймається Конференцією, якщо за це проголосували 3/4 членів Спілки. Конференція, яка прийняла рішення про саморозпуск Спілки, створює ліквідаційну комісію для проведення припинення Спілки, як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Спілки після її саморозпуску відповідно до цього статуту та законодавства України. Ліквідаційна комісія забезпечує виконання процедури саморозпуску Спілки як юридичної особи відповідно до вимог законодавства України.

18.3. Рішення про реорганізацію Спілки приймається Конференцією, якщо за це проголосували 3/4 членів Спілки. У випадку реорганізації Спілки її права та обов’язки переходять до її правонаступника. Процедура реорганізації Спілки здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

18.4. При припиненні (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) Спілки майно, кошти та інші активи, повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

18.5. У разі прийняття рішення судом про заборону Спілки майно, кошти та інші активи Спілки за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

 1. 19. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

19.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Конференцією Спілки.

19.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів Спілки, присутніх на засіданні Конференції Спілки.

19.3. Про зміни та доповнення до Статуту Спілки обов’язково повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації у відповідності до чинного законодавства України.

 1. КОДЕКС ЧЕСТІ СПІЛКИ

20.1. Кодекс честі Спілки (далі – Кодекс честі) є зводом етичних норм та правил поведінки членів Спілки та асоційованих членів Спілки. Кодекс честі є етичним фундаментом Спілки.

20.2. Кодекс честі розробляється Правлінням та затверджується Конференцією Спілки.

20.3. Положення (норми) кодексу честі є обов’язковими для всіх членів Спілки, а також для асоційованих членів.

20.4. Недотримання норм Кодексу честі є порушенням принципів та цінностей Спілки, Статуту Спілки, наслідком якого є виключення члена із Спілки.

20.5. Будь-який член Спілки, який отримав інформацію щодо порушення іншим членом Спілки норм Кодексу честі зобов’язаний повідомити про це Генерального директора або Правління Спілки.

20.6. Замовчування (приховування) фактів порушення норм Кодексу честі є порушенням Кодексу честі.

ПІДПИСИ

Голова на позачерговій конференції   ______________ О.М. Висоцький

(м.п.)

Секретар на позачерговій конференції __________________В.В. Бадрак