Положення про членство, участь та внески

«Затверджено»

Правлінням Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України» Протокол № 2 від «24 січня»  2017 р.

із змінами, прийнятими:

Конференцією Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України» Протокол № 4 від 31.01.2018 р.

Правління Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України» Протокол № 2 від 1 березня 2018 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ЧЛЕНСТВО, УЧАСТЬ ТА ВНЕСКИ В

ГРОМАДСЬКІЙ СПІЛЦІ «ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ»

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 41066547

м. Київ, 2018

Це Положення регламентує порядок прийому нових Учасників до складу Спілки та виключення Учасників Спілки з її складу, права та обов’язки Учасників Спілки, порядок та розмір сплати вступних, членських та інших внесків; правові засади реалізації Учасниками Спілки своїх прав та виконання ними обов’язків, пов’язаних із членством та участю у Спілці, засновані на вільному волевиявленні, майновій самостійності членів Спілки, у відповідності до чинного законодавства України. Положення розроблене відповідно до розділів 4, 5, 6 Статуту Спілки.

Стаття 1. Визначення Термінів

1.1.У тексті даного Положення терміни вживаються у наступних значеннях:

1.1.1. Положення – Положення про членство, участь та внески в Громадській спілці «Ліга оборонних підприємств України», затверджене Протоколом № 2 від 24 січня 2017 р. засідання Правління Спілки (із змінами, прийнятими Конференцією Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України (протокол № 4 від 31.01.2018 р.) та Правлінням Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України» (Протокол № 2 від 1 березня 2018 р.).

1.1.2. Спілка – Громадська спілка «Ліга оборонних підприємств України».

1.1.3. Учасник Спілки – статус допуску особи до участі у діяльності Спілки з різним обсягом прав та обов’язків такої особи. Положення розрізняє чотири статуси допуску до участі у діяльності Спілки, і, відповідно чотири статуси Учасників Спілки (статуси участі): «Члени Спілки», «Асоційовані члени Спілки», «Афілійовані члени Спілки» (статус «Афілійований члени Спілки» затверджений Конференцією Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України (Протокол № 4 від 31.01.2018 р.), «Кандидати в члени Спілки».

1.1.4. Члени Спілки – юридичні особи приватного права та фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, що визнають і підтримують мету, завдання та напрями діяльності Спілки, передбачені Статутом, визнають та виконують положення Статуту Спілки, відповідають його вимогам, яким надано членство у Спілці (тобто, яких прийнято до складу Спілки) за рішенням Конференції в порядку, встановленому Статутом Спілки та внутрішніми документами Спілки, які сплатили Вступний внесок для членів Спілки в розмірі, визначеному цим Положенням, а також своєчасно сплачують Членські внески для членів Спілки в розмірі, визначеному цим Положенням.

1.1.5. Асоційовані члени Спілки – юридичні особи приватного права та фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, що визнають і підтримують мету, завдання та напрями діяльності Спілки, передбачені Статутом, визнають та виконують положення Статуту Спілки, відповідають його вимогам,яким надано допуск до участі у діяльності Спілки (тобто, яких прийнято до складу Спілки в статусі «Асоційований член») за рішенням Правління в порядку, встановленому Статутом Спілки та внутрішніми документами Спілки, які сплатили Вступний внесок для Асоційованих членів Спілки в розмірі, визначеному цим Положенням, а також своєчасно сплачують Членські внески для Асоційованих членів Спілки в розмірі, визначеному цим Положенням.

1.1.6. Афілійовані члени (статус «Афілійований члени Спілки» затверджений Конференцією Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України (Протокол № 4 від 31.01.2018 р.) – юридичні особи приватного права та фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, що визнають і підтримують мету, завдання та напрями діяльності Спілки, передбачені Статутом, визнають та виконують положення Статуту Спілки, відповідають його вимогам, яким надано допуск до участі у діяльності Спілки (тобто, яких прийнято до складу Спілки в статусі «Афілійований член») за рішенням Правління в порядку, встановленому Статутом Спілки та внутрішніми документами Спілки.

1.1.7. Кандидати на участь у Спілці (Кандидати) – юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, а також фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, які поділяють цілі, мету, принципи та завдання Спілки, відповідають вимогам Статуту,  які претендують на участь у діяльності Спілки. Кандидатський стаж триває 12 місяців та може бути скорочений за одноголосним рішенням Правління Спілки.

1.1.8. Претенденти на членство в Спілці (Претенденти) – юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, а також фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, які поділяють цілі, мету, принципи та завдання Спілки, визнають та виконують положення Статуту Спілки, відповідають його вимогам, пройшли кандидатський стаж та які виявили бажання брати участь у діяльності Спілки з різним обсягом прав та обов’язків такої особи, в залежності від обраного статусу.

1.1.9. Конференція – Конференція Спілки у розумінні розділу 8. Статуту Спілки (нову редакцію Статуту Спілки затверджено Конференцією Громадської Спілки «Ліга оборонних підприємств України» (Протокол № 4 від 31.01.2018 р.).

1.1.10. Внесок – грошові кошти або майно Учасників, що передаються у власність Спілки.

1.1.11. Вступний внесок – разовий внесок, що сплачується Претендентом на участь у Спілці, які виявили бажання набути статусу «Член Спілки» чи «Асоційований член Спілки»; сплата Вступного внеску не є достатньою умовою для прийняття до складу Спілки (вступу до Спілки), а є лише однією з умов для прийняття до складу Спілки.

1.1.12. Членський внесок – періодичний внесок, що сплачується учасниками Спілки для підтвердження статусу «Член Спілки», «Асоційований член Спілки».

1.1.13. Цільовий внесок – разовий або періодичний добровільний внесок, що сплачується Учасниками Спілки, для вирішення завдань, передбачених Статутом Спілки, в тому числі, але не виключно, для фінансування окремих (цільових) програм Спілки в порядку, визначеному у відповідності до цього Положення.

1.2. Інші терміни вживаються в значеннях, визначених у Статуті Спілки (нову редакцію Статуту Спілки затверджено Конференцією Громадської Спілки «Ліга оборонних підприємств України» (Протокол № 4 від 31.01.2018 р.).

Стаття 2. Участь, членство у Спілці

2.1.    Спілка є вільною для вступу та виходу з неї Учасників.

2.2.    Учасники Спілки – юридичні особи беруть участь у діяльності Спілки через свого уповноваженого представника, Учасники Спілки – фізичні особи – безпосередньо або через свого представника, який діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

2.3.    Учасники Спілки приймають участь у її діяльності в одному з трьох статусів: «Член Спілки», «Асоційований член Спілки», «Афілійований член Спілки»,  «Кандидат в члени Спілки».

2.4.    Учасники Спілки мають різний обсяг прав та обов’язків, в залежності від статусу Учасника Спілки.

Стаття 3. Порядок допуску до участі у діяльності Спілки, порядок набуття членства у Спілці

3.1. Допуск до участі у діяльності Спілки та прийняття до складу Спілки нових Учасників здійснюється Правлінням Спілки за умови дотримання Претендентами на участь у Спілці вимог її Статуту та на підставі поданої заяви встановленого зразка до якої додаються:

–         для Претендентів – юридичних осіб:

 • оригінал або засвідчена копія  рішення (витяг з рішення) свого вищого керівного органу про подання заяви про вступ до Спілки: протокол загальних зборів учасників (акціонерів), рішення власників (засновників) тощо;
 • оригінал рішення керівника юридичної особи, якщо інше не передбачено її установчими документами, про делегування представника до Спілки: наказ, розпорядження тощо;
 • засвідчена копія документа про підтвердження державної реєстрації юридичної особи: свідоцтва про державну реєстрацію, виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • письмові рекомендації членів Спілки (для Претендентів в Асоційовані члени та Афілійовані члени – не менше одної рекомендації, для Претендентів в члени – не менше трьох, для Претендентів в Кандидати в члени рекомендація не потрібна);
 • засвідчені копії паспорту та картки обліку платника податків делегованого представника;
 • анкета Претендента.

–         для Претендентів – фізичних осіб:

 • засвідчені копії паспорту та картки обліку платника податків фізичної особи;
 • письмові рекомендації членів Спілки (для Претендентів в Асоційовані та Афілійовані члени – не менше одної рекомендації, для Претендентів в члени – не менше трьох, для Претендентів в Кандидати в члени рекомендація не потрібна);
 • нотаріально посвідчена довіреність представника фізичної особи (у разі, якщо представляти фізичну особу в Спілці буде представник);
 • засвідчені копії паспорту та картки обліку платника податків представника фізичної особи (у разі, якщо представляти фізичну особу в Спілці буде представник);
 • анкета (автобіографія) Претендента.

3.2.    Розгляд заяв Претендентів здійснюється Правлінням Спілки на найближчому, після подання заяви, засіданні Правління.

3.3. Правління має право зменшувати строк перебування Учасника Спілки в статусі Кандидат, Асоційований або Афілійований член за умови одностайного голосування членів Правління.

3.4.    За наслідками такого розгляду Правління Спілки приймає одне з таких рішень:

 • про прийняття Претендента в Кандидат в члени Спілки, до Асоційованих або Афілійованих членів Спілки; про внесення питання про прийняття Претендента в члени Спілки на розгляд Конференції;
 • про відмову: Претенденту у прийнятті до Асоційованих або Афілійованих членів Спілки; у поданні Претендента в члени Спілки.

3.5.    Рішення Правління Спілки, передбачені п. 3.4. даного Положення протоколюються.

3.6.    У разі, якщо за наслідками розгляду заяви від Претендента про прийом у члени/асоційовані/афілійовані члени Спілки, Правлінням буде встановлено невідповідність Претендента вимогам Статуту Спілки або вимогам чинного законодавства України, яку, проте, може бути усунуто Претендентом, Правління у своєму рішенні про відмову може встановити для Претендента строк для усунення такої невідповідності, після чого Претендент може повторно звернутися до Спілки із відповідною заявою.

3.7. Після прийняття Правлінням Спілки рішення, передбаченого п. 3.4., 3.6. Положення, Претенденту (його уповноваженому представнику) протягом 10 робочих днів надсилається повідомлення про прийняття відповідного рішення. У випадку прийняття рішення про прийом Претендента в Асоційовані члени Спілки, йому разом з повідомленням надсилаються реквізити для сплати вступного внеску.

3.8. Подання Претендента в члени Спілки розглядається на найближчому черговому засіданні Конференції Спілки.

3.9. За наслідками розгляду подання в члени Спілки, Конференція приймає одне із таких рішень:

– про прийняття Претендента в члени Спілки;

– про відмову Претенденту в прийнятті до членів Спілки.

3.10. У разі, якщо за наслідками розгляду подання в члени Спілки, заява Претендента не набере необхідної кількості голосів, вважається, що заяву відхилено, а Претенденту відмовлено в прийнятті в члени Спілки.

3.11.  Рішення Конференції, передбачені п. 3.9. Положення протоколюється.

3.12. Після прийняття Конференцією Спілки рішення, передбаченого п. 3.9. Положення, Претенденту (його уповноваженому представнику) протягом 10 робочих днів надсилається повідомлення про прийняття відповідного рішення.  У випадку прийняття рішення про прийом Претендента в члени Спілки, йому разом з повідомленням надсилаються  реквізити для сплати вступного внеску.

3.13. На вимогу Претендента/члена/Асоційованого члена/ Афілійованого члена, він може отримати копію протоколу/витяг з протоколу, передбаченого п. 3.5., п. 3.11. Положення.

Стаття 4. Внески Учасників Спілки, облік Учасників Спілки

4.1. З метою виконання статутних завдань та цілей Спілки, реалізації затверджених керівними органами Спілки програм, а також з метою забезпечення нормального поточного функціонування (діяльності) Спілки, її Учасники сплачують Внески. До таких Внесків відносяться Вступні (разові), Членські (періодичні) та Цільові (як разові, так і періодичні) внески.

4.2. Внески сплачуються у грошовій одиниці України – гривні.

4.3. Вступні внески сплачуються протягом 10 робочих днів з дати отримання повідомлення, передбаченого п. 3.7., п. 3.12. Положення про прийняття в Асоційовані члени, Члени Спілки. Членські (періодичні) внески сплачуються щомісячно до 05 числа поточного місяця.

4.4. Членський (періодичний) внесок за місяць, в якому Претендента було прийнято до Членів, Асоційованих членів Спілки, не сплачується. В місяць прийняття ним сплачується тільки вступний внесок.

У випадку прийняття рішення про прийом Претендента в Члени Спілки, якщо за такий місяць Претендентом було сплачено членський (періодичний внесок для Асоційованого члена, ним сплачується різниця між членським (періодичним) внеском для Асоційованого члена та Члена Спілки.

4.5. Розміри, порядок та строки сплати Вступного, Членського та інших Внесків, не обумовлені даним Положенням, визначаються, встановлюються та затверджуються Правлінням Спілки, у відповідності до Статуту Спілки та чинного законодавства України.

4.6.   Розмір вступного членського внеску становить:

– для Асоційованих членів Спілки 5000 грн.,

– для Членів Спілки 150 000 грн.

4.7. Розмір членських (періодичних) внесків становить:

– для Асоційованих членів Спілки 3000 грн.,

– для Членів Спілки 25000 грн.(рішення Правління Громадської Спілки «Ліга оборонних підприємств України» (Протокол № 2 від 1 березня 2018 р.)

4.8. Претенденти на участь у Спілці, які набули статусу  «Асоційований член Спілки» або «Член Спілки», зобов’язані сплатити Вступний внесок у розмірі, порядку та строки, затверджені Правлінням Спілки, та надати Спілці належним чином засвідчену копію платіжного документа, що підтверджує його сплату.

4.9. Цільові внески можуть сплачуватися Учасниками Спілки незалежно від статусу участі у Спілці для фінансування вирішення завдань, передбачених Статутом Спілки, у тому числі, але не виключно, для фінансування реалізації окремих (цільових) програм Спілки, не обмежуються щодо сум таких внесків та розраховуються в залежності від фінансової можливості та ступеню зацікавленості окремих Учасників Спілки в успішній реалізації конкретної програми тощо.

4.10. Правлінням Спілки може бути прийняте рішення про надання пільг при сплаті внесків. Пільги надаються особам, що надали значну матеріальну допомогу Спілці у вигляді звільнення від сплати вступних та/або періодичних  внесків або зменшення суми вступних та/або періодичних внесків.

4.11.  Несплата, несвоєчасна сплата або сплата не у повному обсязі Учасником Спілки Внеску, належного до сплати згідно Статуту Спілки, даного Положення та інших Положень Спілки, є підставою для припинення участі у Спілці.

Генеральний директор протягом 10 днів з дати кінцевого строку сплати внеску, повідомляє Членів Правління та Правління про несплату Учасниками Спілки Внесків та призначає засідання Правління або Конференції для прийняття рішення про припинення участі у Спілці.

Рішення про припинення участі у Спілці приймається Правлінням Спілки відносно Асоційованих членів, Конференцією – відносно Членів Спілки.

Якщо рішення про припинення участі у Спілці у зв’язку з несплатою, сплатою у неповному обсязі Учасником Спілки Внеску не було прийнято, вважається, що такому учаснику надано відстрочку на три місяці від кінцевого строку сплати Внеску. Якщо внесок не буде сплачено протягом встановлених трьох місяців, участь у Спілці припиняється автоматично, повторного голосування для припинення участі не проводиться. Датою припинення участі вважається дата граничного строку сплати Внеску. Учаснику Спілки (його уповноваженому представнику)  участь якого припинена, надсилається повідомлення протягом 10 (десяти) робочих днів з дати припинення його участі.

4.12.  Рішення, передбачене п. 4.11. Положення приймається:

– Правлінням Спілки про виключення Асоційованого члена Спілки;

– Конференцією Спілки про виключення члена Спілки.

4.13.  Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття рішення про припинення участі в Спілці, учаснику (його уповноваженому представнику) надсилається повідомлення про прийняття такого рішення.

4.14. Припинення участі в Спілці з підстав, передбачених п. 4.11. Положення, не перешкоджає зверненню учасника до Спілки у майбутньому із заявою про вступ до складу Спілки у загальному порядку.

4.15. Спілка веде облік учасників Спілки. Облік здійснюється Генеральним  директором на підставі поданих заяв та прийнятих на їх підставі рішень.

4.16. Облік учасників Спілки ведеться у вигляді електронного реєстру та/або у «документарній» формі.

Стаття 5. Права та обов’язки Учасників Спілки

5.1.1. Члени Спілки мають право:

 • приймати участь у Конференції та засіданнях робочих органів Спілки;
  • обирати та бути обраними до керівних та робочих органів Спілки;
  • пропонувати питання порядку денного засідань Конференції та робочих органів Спілки;
  • обговорювати питання, що виносяться на Конференцію та засідання робочих органів Спілки, вносити відповідні пропозиції;
  • голосувати з правом вирішального голосу на Конференції та засіданнях робочих органів Спілки, до складу яких вони входять;
  • ініціювати залучення представників громадськості, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань під час засідань Конференції, Правління Спілки та робочих органів Спілки;
  • у разі незгоди з прийнятими рішеннями висловлювати окрему думку, що в обов’язковому порядку долучається до протоколу Конференції та робочих органів Спілки;
  • вносити Цільові внески для реалізації статутних завдань Спілки;
  • звертатися до відповідних суб’єктів з вимогою про припинення протиправної діяльності у відповідності до чинного законодавства України;
  • оскаржувати рішення Спілки у встановленому законом порядку.

5.1.2. Члени Спілки зобов’язані:

 • сприяти досягненню мети та завдань Спілки;
  • дотримуватись вимог чинного законодавства та Статуту Спілки;
  • надавати реально можливу допомогу Спілці в її діяльності;
  • виконувати доручення керівних органів Спілки;
  • приймати активну участь у діяльності Спілки;
  • своєчасно та у повному обсязі сплачувати Членські внески, Вступний внесок у порядку, передбаченому Статутом Спілки, даним Положенням та іншими Положеннями Спілки;
  • надавати на запит керівного органу Спілки інформацію, що стосується діяльності Спілки;
  • не діяти самостійно від імені Спілки, без попереднього отримання відповідних повноважень від керівних органів Спілки;
  • виконувати інші обов’язки, що покладаються на члена Спілки діючим законодавством України та Статутом Спілки.

5.2.1. Асоційовані члени Спілки мають право:

 • бути присутніми на засіданнях Конференції та робочих органів Спілки, з правом дорадчого голосу;
  • обговорювати питання, що виносяться на Конференцію та засідання робочих органів Спілки;
  • звертатися до Спілки з доповідями щодо економічного стану на загальнодержавному або регіональних рівнях у розрізі ділових сфер, розвиток яких відноситься до сфери інтересів Спілки, з огляду на статутні завдання Спілки;
  • звертатися до Спілки з пропозиціями, направленими на покращення економічного стану ділових сфер, розвиток яких відноситься до сфери інтересів Спілки, з огляду на статутні завдання Спілки;
  • оскаржувати рішення Спілки у встановленому законом порядку .

5.2.2. Асоційовані члени Спілки зобов’язані:

 • сприяти досягненню мети та завдань Спілки;
  • дотримуватись вимог чинного законодавства України, Статуту та Положень Спілки;
  • виконувати доручення керівних органів Спілки;
  • своєчасно та у повному обсязі сплачувати Членські внески, Вступний внесок у порядку, передбаченому Статутом Спілки, даним Положенням та іншими Положеннями Спілки;
  • надавати на запит керівного органу Спілки інформацію, що стосується діяльності Спілки;
  • не діяти самостійно від імені Спілки, без попереднього отримання відповідних повноважень від керівних органів Спілки;
  • виконувати інші обов’язки, що покладаються на Учасника Спілки діючим законодавством України, Статутом та Положеннями Спілки.

5.3.1. Афілійовані члени мають право:

 • одержувати загальну інформацію про діяльність Спілки;
  • за рішенням Правління Спілки брати участь у заходах, які проводить Спілка;
  • вносити пропозиції в керівні органи Спілки з питань, що пов’язані з її діяльністю;
  • припиняти своє афілійоване членство в Спілці;
  • стати членом або асоційованим членом Спілки.

5.3.2. Афілійовані члени Спілки зобов’язані:

 • дотримуватись вимог чинного законодавства України, Статуту та Положень Спілки;
  • виконувати рішення її керівних органів;
  • сприяти поширенню інформації про діяльність Спілки;
  • своєчасно виконувати свої зобов’язання перед Спілкою;
  • проводити просвітницьку роботу з поширення програм Спілки;
  • популяризувати ідеї та цілі Спілки і сприяти посиленню її престижу; утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам Спілки і її членам;
  • за будь-яких обставин дотримуватись Кодексу честі Спілки

5.4.1. Кандидати в члени Спілки мають право:

 • звертатися до Спілки з пропозиціями, направленими на покращення економічного стану ділових сфер, розвиток яких відноситься до сфери інтересів Спілки, з огляду на статутні завдання Спілки;
 • звертатися до Спілки з доповідями щодо економічного стану на загальнодержавному або регіональних рівнях у розрізі ділових сфер, розвиток яких відноситься до сфери інтересів Спілки, з огляду на статутні завдання Спілки;
 • приймати участь у заходах, які проводяться Спілкою в порядку та на умовах, визначених Правлінням Спілки;
 • отримувати інформацію про діяльність Спілки, заходи, які плануються Спілкою.

5.3.2. Кандидати в члени Спілки зобов’язані:

 • сприяти досягненню мети та завдань Спілки;
  • дотримуватись вимог чинного законодавства України, Статуту та Положень Спілки;
  • не діяти самостійно від імені Спілки, без попереднього отримання відповідних повноважень від керівних органів Спілки;
  • виконувати інші обов’язки, що покладаються на Учасника Спілки діючим законодавством України, Статутом та Положеннями Спілки.

Стаття 6. Припинення участі у Спілці

6.1.1. Член Спілки може припинити членство в Спілці в будь-який момент, подавши відповідну заяву. Датою припинення членства в Спілці є дата подачі заяви. Член Спілки фізична особа може подати заяву про вихід особисто, або надіслати поштою заяву, що засвідчена нотаріусом. Член Спілки юридична особа припиняє своє членство в Спілці з моменту подачі заяви та витягу з рішення вищого статутного органу члена Спілки про припинення членства в Спілці.

6.1.2.  Членство в Спілці автоматично припиняється в разі:

•         визнання фізичної особи недієздатним або обмежено дієздатним;

•         смерті або оголошенням фізичної особи померлою;

•         припинення юридичної особи члена Спілки.

6.1.3. Конференція Спілки має право виключити члена Спілки зі складу членів Спілки у випадках:

•         якщо діяльність члена Спілки суперечить меті Спілки, перешкоджає її досягненню;

•         систематичного порушення членом Спілки вимог Статуту;

•         одноразового вчинення таким членом дій або бездіяльності, які дискредитують Спілку, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу;

•         систематичного невиконання рішень Конференції Спілки або відмови від їх виконання;

•         несплати вступного членського внеску або систематичної (більше трьох разів) несплати членських внесків;

•         систематичної не участі в Конференції Спілки (більше трьох разів поспіль);

•         прийняття юридичною особою –  членом Спілки рішення про своє припинення;

•         відкриття ліквідаційної процедури у справі про банкрутство члена Спілки;

•         ліквідації члена як юридичної особи без правонаступництва;

•         порушення Кодексу честі членом Спілки.

6.2.1. Асоційований член  Спілки  може припинити асоційоване членство в  Спілці в будь-який момент, подавши відповідну заяву. Датою припинення асоційованого  членства в Спілці є дата подачі заяви.

6.2.2.  Асоційоване членство в Спілці автоматично припиняється в разі:

•         визнання фізичної особи недієздатним або обмежено дієздатним;

•         смерті або оголошенням фізичної особи померлою;

•         припинення юридичної особи.

6.2.3. Правління Спілки має право виключити асоційованого члена Спілки зі складу асоційованих членів Спілки у випадках:

•         якщо діяльність асоційованого члена Спілки суперечить меті Спілки, перешкоджає її досягненню;

•         систематичного порушення ним вимог Статуту;

•         одноразового вчинення таким членом дій або бездіяльності, які дискредитують Спілку, підривають її авторитет,  ділову репутацію або створюють таку загрозу;

•         систематичного невиконання рішень Конференції Спілки або відмови від їх виконання;

•         прийняття рішення юридичною особою членом про своє припинення;

•         відкриття ліквідаційної процедури у справі про банкрутство асоційованого члена Спілки;

•         ліквідації асоційованого члена як юридичної особи без правонаступництва;

•         порушення Кодексу честі асоційованим членом Спілки.

6.3.1. Афілійований член  Спілки  може припинити афілійоване членство в  Спілці в будь-який момент, подавши відповідну заяву. Датою припинення афілійованого  членства в Спілці є дата подачі заяви.

6.3.2.  Афілійоване членство в Спілці автоматично припиняється в разі:

•         визнання фізичної особи недієздатним або обмежено дієздатним;

•         смерті або оголошенням фізичної особи померлою;

•         припинення юридичної особи.

6.3.3. Правління Спілки має право виключити афілійованого члена Спілки зі складу афілійованих членів Спілки у випадках:

•         якщо діяльність афілійованого члена Спілки суперечить меті Спілки, перешкоджає її досягненню;

•         систематичного порушення ним вимог Статуту;

•         одноразового вчинення таким членом дій або бездіяльності, які дискредитують Спілку, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу;

•         систематичного невиконання рішень Конференції Спілки або відмови від їх виконання;

•         прийняття рішення юридичною особою членом про своє припинення;

•         відкриття ліквідаційної процедури у справі про банкрутство афілійованого члена Спілки;

•         ліквідації афілійованого члена як юридичної особи без правонаступництва;

•         порушення Кодексу честі афілійованим членом Спілки.

6.4.1. Кандидат в члени  Спілки  може припинити свою участь в Спілці в будь-який момент, подавши відповідну заяву. Датою припинення участі в Спілці є дата подачі заяви.

6.4.2.  Участь в Спілці в статусі Кандидат автоматично припиняється в разі:

•         визнання фізичної особи недієздатним або обмежено дієздатним;

•         смерті або оголошенням фізичної особи померлою;

•         припинення юридичної особи.

6.4.3. Правління Спілки має право виключити Кандидата зі складу учасників Спілки у випадках:

•         якщо діяльність Кандидата в члени Спілки суперечить меті Спілки, перешкоджає її досягненню;

•         систематичного порушення ним вимог Статуту;

•         одноразового вчинення таким учасником дій або бездіяльності, які дискредитують Спілку, підривають її авторитет,  ділову репутацію або створюють таку загрозу;

•         систематичного невиконання рішень Конференції Спілки або відмови від їх виконання;

•         прийняття юридичною особою рішення про своє припинення;

•         відкриття ліквідаційної процедури у справі про банкрутство учасника Спілки;

•         ліквідації Кандидата як юридичної особи без правонаступництва.

6.5.    Рішення Конференції про виключення Члена Спілки або Правління про виключення Асоційованого члена Спілки/Афілійованого члена/Кандидата в члени Спілки протоколюється.

 6.6. У випадку прийняття Правлінням рішення про виключення Асоційованого члена Спілки/Афілійованого члена Спілки/Кандидата в члени Спілки або Конференцією про виключення Члена Спілки, йому надсилається повідомлення про прийняття такого рішення протягом 10 (десяти) робочих днів.

6.7.    Добровільне припинення участі у діяльності Спілки здійснюється шляхом подання письмової заяви Учасником Спілки та не перешкоджає зверненню ним до Спілки у майбутньому із заявою про вступ до складу Спілки у загальному порядку.

Стаття 7. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

7.1.    Положення затверджується Правлінням Спілки та набуває чинності з моменту його затвердження, якщо інший термін не зазначений у такому Рішенні.

7.2.    Внесення змін та доповнень до цього Положення приймається на засіданнях Правління Спілки.